ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

“วิจัยเด่น เน้นบริการวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”