มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้”การบริหารการวิจัยคณะกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขตพื้นที่ 3”

เมื่อวันที่ 22 และ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ เนื่องในโอกาสที่มีการจัดการประชุม "การบริหารการวิจัยคณะกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขตพื้นที่ 3" โดยมีผู้แทนสถาบัน เจ้าหน้าที่เครือข่าย เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน ศาสตราจารย์ อนงค์ฤทธิ์  แข็งแรง  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม ประธานที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารการวิจัยคณะกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขตพื้นที่ 3 มีการนำเสนอภาพรวมของระบบการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารการวิจัย หรือระบบนิเวศน์การวิจัย ของแต่ละมหาวิทยาลัยฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในทิศทางและยุทธศาสตร์การวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของเครือข่าย  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัย และกลไกลการบริหารงบประมาณด้านการสนับสนุนการวิจัย โดยคณะกรรมการจากทุกสถาบัน และกำหนดนัดหมายประชุมครั้งต่อไปที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #RERU #www.reru.ac.th

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

วันที่ประกาศข่าว : 2024-01-24 10:42:20  ประกาศโดย : pkung   ถูกเปิดอ่านแล้ว 333 ครั้ง