มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมจัดนิทรรศการ อพ.สธ. ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมจัดนิทรรศการและประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (C-อพ.สธ.) ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายระยะ 5 ปี กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมนิทรรศการและผลงานเครือข่ายต่างๆ และผลิตภัณฑ์ชุมชนตามอัธยาศัยจำนวน 16 บูธ

กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อรุณี รักษาการตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว)

ต่อด้วย การบรรยายนโยบายและการดำเนินงานตามแนวทางของ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ดร.ปิยรัตน์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ. และการบรรยายสืบสานและต่อยอดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ศ.สพ.ญ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ (ประธานเครือข่าย C ภาคตะวันออกเแ๊ยงเหนือตอนบน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อด้วย การบรรยายแนวทางการขอรับทุนจากแหล่งทุนสนับสนุนโครงการสนองพระราชดำริ โดยนางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ต่อด้วยกิจกรรมการเสวนาบูรณาการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และตอบโจทย์สังคม โดยเครือข่าย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วันที่ประกาศข่าว : 2024-05-10 15:55:25  ประกาศโดย : ประจิตร   ถูกเปิดอ่านแล้ว 40 ครั้ง