ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณ ววน. งานมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (FF2567)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภักร้อยเอ็ด ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจอกกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ตามคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติ คำรับรองเลขที่ FRB670022/0210 จำนวน 10,006,000 บาท (สิบล้านหกพันบาท) ประกอบด้วย 5 แผนงาน

  1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์
  2. การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
  3. การผลิตและพัฒนาครูสำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  4. การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการชุมชน
  5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

ดาวโหลดประกาศ

วันที่ประกาศข่าว : 2024-06-27 13:51:15  ประกาศโดย : ประจิตร   ถูกเปิดอ่านแล้ว 205 ครั้ง