มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง จัดประชุมวางแผนการดำเนินจัดทำศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมวางแผนการดำเนินจัดทำศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2567  กิจกรรมที่ 1 “การประเมินศักยภาพของชุมชนในการเป็นศูนย์การเรียนรู้”
กิจกรรมที่ 1.1 : การรวบรวมข้อมูลและการประชุมวางแผนการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองหลวง ในการบูรณาการองค์ความรู้ นวัตกรรม การบริหารจัดการทรัพยากร ในชุมชนอย่างยั่งยืน สร้างการตระหนักรู้ ด้านการจัดการทรัพยากรในชุมชน การหมุนเวียน การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ให้เกิดประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชน องค์ความรู้ นวัตกรรม โดยจากการดำเนินงานบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ ในพื้นที่ตำบลหนองหลวง มากกว่า 5 ปี โดยบูรณาการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานทุกคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผนึกกำลังบุคลากรและงานวิจัย นำไปถ่ายทอดให้กับชุมชน สู่การพัฒนาตำบลหนองหลวง เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนในท้องถิ่น โดยเชิญผู้นำชุมชนและเครือข่ายบูรณาการที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรชุมชนในพื้นเข้าร่วมประชุม และ นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง กล่าวตอนรับและเปิดการประชุม ลำดับต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ชี้แจงนโยบายการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน” ต่อด้วยกิจกรรมการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดศูนย์การเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน  ลำดับกิจกรรมได้แก่ 1. แหล่งเรียนรู้ (เทศบาล/ฐานเรียนรู้ชุมชน)  2. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7 ด้าน (ข้อมูล/ชุดความรู้, ผู้ให้ข้อมูล/ผู้ถ่ายทอด,การออกแบบและการจัดลำดับ, กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้, สื่อการเรียนรู้,สถานที่,การบริหารจัดการ)  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัญญรินทร์  สมพร รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  จากการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ฯ ได้กำหนดฐานการเรียนรู้และผู้ประสานงานเบื้องต้นไว้ 5 ฐาน ได้แก่ 1.ฐานขมิ้นชัน พ่อประภาส 2.ฐานแมลงโปรตีน พ่อประภาส *3.ฐานการดูแลผู้สูงอายุ รพ.สต.หนองหลวง 4.ฐานหน่อไม้ฝรั่ง/มะเขือเทศราชินี พ่อคำทูรย์ 5.ฐานหมู่ 4 ปุ๋ยอินทรีย์ / เกษตรผสมผสาน สท.แก้ว (จงกล บุตรพรหม) หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม ได้นัดหมายการประชุมอีกครั้งในช่วงปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 

วันที่ประกาศข่าว : 2024-04-01 18:59:00  ประกาศโดย : ประจิตร   ถูกเปิดอ่านแล้ว 122 ครั้ง