ขอเชิญร่วมรับฟังกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องแมลงโปรตีน (BSF)

สวก. ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ การผลิต และใช้ประโยชน์จากแมลงโปรตีน BSF เรื่อง “ปรับ เปลี่ยน สู่สังคมเกษตรยั่งยืนด้วยแมลงโปรตีน BSF” พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ

ความท้าทายและโอกาส เกษตรคาร์บอนต่ำ สู่ความยั่งยืนด้วยวิจัยและนวัตกรรม
โดย นางสาวศิริกร วิวรวงษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

นโยบายที่ดินกับการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ของเกษตรกร
โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

นำเสนอผลการดำเนินงานขยายผลองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงแมลงโปรตีน BSF
โดย ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
อภิปรายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การขยายผลและการใช้ประโยชน์แมลงโปรตีน BSF
โดย ศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง และดร.นภศูล ศิริจันทร์

การเสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่ระดับนโยบาย”
โดย ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2567
เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfONn-ml5Vk3PftPqymEDgwyiR9E-RfRqcY_6fawEHzQMzImQ/viewform?usp=pp_url

กำหนดการ : 
https://www.bedo.or.th/uploadfile/8476

วันที่ประกาศข่าว : 2024-04-01 16:17:28  ประกาศโดย : ประจิตร   ถูกเปิดอ่านแล้ว 78 ครั้ง