ระบบค้นหาความเชี่ยวชาญนักวิจัย


   ล้างค่า
# ชื่อนักวิจัย ข้อมูล
1 ผศ.ดร.สมใจ ภูมิพันธุ์ ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : การศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดการป่าชุมชนกรณีศึกษา : ป่าดอนปู่ตา ต.โพนเมือง อาจารย์อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด และป่าดงโศก ต.ดู่น้อย อาจารย์จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ปี : 2549

2 อาจารย์ ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ ความเชี่ยวชาญ : บริหารธุรกิจ การจัดการโรงแรม สหกรณ์ ภาษาอังกฤษ

งานวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

ปี : 2549

3 อาจารย์ชินานาตย์ ไกรนารถ ความเชี่ยวชาญ : พืชสวน การจัดสวน สมุนไพร

งานวิจัย : การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2548-2549

ปี : 2551

4 รศ.เสริมศรี สุทธิ์สงค์ ความเชี่ยวชาญ : เศรษศาสตร์

งานวิจัย : การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดร้อยเอ็ด

ปี : 2550

5 รศ.เสริมศรี สุทธิ์สงค์ ความเชี่ยวชาญ : เศรษศาสตร์

งานวิจัย : การศึกษาประสิทธิภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ของเกษตรกรในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ปี : 2552

6 อาจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา ความเชี่ยวชาญ : คอมพิวเตอร์ศึกษา สารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล อัลกอลิทึม จาวา วิทยาการคอมพิวเตอร์

งานวิจัย : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ปี : 2551

7 William John Sersen ความเชี่ยวชาญ : English language

งานวิจัย : Use of Authentic-speech Technique for Teaching Listening EFL Student

ปี : 2551

8 William John Sersen ความเชี่ยวชาญ : English language

งานวิจัย : Improving writing skills of Thai EFL students by recognition of and compensation for factors of L1 to L2 negative tranfer

ปี : 2552

9 ผศ.ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ ความเชี่ยวชาญ : การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ

งานวิจัย : การวิจัยสถานภาพการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2550

ปี : 2551

10 ผศ.สนธยา น้อยวังคลัง ความเชี่ยวชาญ : ภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรม

งานวิจัย : ความรู้ด้านวัฒนธรรมเชิงพฤติกรรมภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชาวไทยและชาวเวียดนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ปี : 2554สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ
Tel. (043) 556 132 Fax. (043) 556 109