แบบฟอร์มดำเนินงานโครงการวิจัย

ดาวน์โหลด แบบ วจ

1_แบบ_วจ_01_บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าและเบิกเงินงวดที่2.docx 2_แบบ_วจ_02_ฟอร์มรายงานความก้าวหน้า.doc 3_แบบ_วจ_03_ฟอร์มบันทึกข้อความส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.doc 4_แบบ_วจ_04_ฟอร์มบันทึกส่งร่างรายงานวิจัย.doc 5_แบบ_วจ_05_ฟอร์มบันทึกส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกเงินงวดที่3.doc 6_แบบ_วจ_06_ฟอร์มบันทึกขอขยายเวลา.doc 7_แบบ_วจ_07_ฟอร์มคำร้องขยายเวลา.doc 8_แบบ_วจ_08_แผนการใช้จ่ายโครงการวิจัย_งวดที่_1-3.doc 9_แบบ_วจ_09_ฟอร์มบันทึกขอส่งแผนการใช้จ่ายเงิน.doc 10_แบบ_วจ_10_รายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย.doc 11_แบบ_วจ_11_แบบฟอร์ม_ขอเบิกเงินรางวัลค่าตีพิมพ์เผยแพร่.doc 12_แบบ_วจ_12_ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ.doc 13.บันทึกขออนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ.doc สิ่งที่ส่งมาด้วย2_แบบฟอร์มการขยายเวลา.docx ฟอร์มใบคำขอปรับแก้ไขผลการดำเนินงาน_ผลการเบิกจ่าย.xlsx