ดาวน์โหลดเอกสาร

อัพเดทล่าสุด : 19 เมษายน 2567

เอกสารสำหรับโครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัย 2567

สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย-2567 งบพลางก่อน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องการอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน FF-67-01 บันทึกขออนุมัติเบิกเงินวิจัย งบพลาง งวดที่ 1.docx ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 1.doc รายละเอียดงบประมาณและผลผลิต.docx FF-67-02 บันทึกขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัย-งบพลาง-งวดที่-2.docx แบบ วจ 01 บันทึกข้อความ ส่งรายงานความก้าวหน้า.docx แบบ วจ 02 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า.docx แบบ วจ 08 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละงวด.docx แบบ วจ 10 แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายเงิน.docx แบบรายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์-FF-66

แบบฟอร์มดำเนินงานโครงการวิจัย 2566

แบบรายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์-FF-66 หนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.docx แบบสรุปข้อมูลโครงการวิจัยทุนสนับสนุนงานมูลฐาน-Fundamental-Fund-65.docx
ดาวน์โหลด แบบ วจ

1_แบบ_วจ_01_บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าและเบิกเงินงวดที่2.docx 2_แบบ_วจ_02_ฟอร์มรายงานความก้าวหน้า.doc 3_แบบ_วจ_03_ฟอร์มบันทึกข้อความส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.doc 4_แบบ_วจ_04_ฟอร์มบันทึกส่งร่างรายงานวิจัย.doc 5_แบบ_วจ_05_ฟอร์มบันทึกส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกเงินงวดที่3.doc 6_แบบ_วจ_06_ฟอร์มบันทึกขอขยายเวลา.doc 7_แบบ_วจ_07_ฟอร์มคำร้องขยายเวลา.doc 8_แบบ_วจ_08_แผนการใช้จ่ายโครงการวิจัย_งวดที่_1-3.doc 9_แบบ_วจ_09_ฟอร์มบันทึกขอส่งแผนการใช้จ่ายเงิน.doc 10_แบบ_วจ_10_รายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย.doc 11_แบบ_วจ_11_แบบฟอร์ม_ขอเบิกเงินรางวัลค่าตีพิมพ์เผยแพร่.doc 12_แบบ_วจ_12_ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ.doc 13.บันทึกขออนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ.doc 14_แบบ_วจ_14_รายงานผลผลิต.docx 15_แบบ_วจ_15_แบบสรุปปิดโครงการวิจัย.docx สิ่งที่ส่งมาด้วย2_แบบฟอร์มการขยายเวลา.docx ฟอร์มใบคำขอปรับแก้ไขผลการดำเนินงาน_ผลการเบิกจ่าย.xlsx

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณ กสว.