leaderboard

ดนตรีกรรม

4

leaderboard

วรรณกรรม

3

leaderboard

อนุสิทธิบัตร

1

leaderboard

สิทธิบัตร

0


ฐานข้อมูลงานที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ID เลขที่คำขอ ชื่อผลงาน ประเภท ผู้สร้างสรรค์ เลขทะเบียน
1385578เพลงตุ้มโฮมดนตรีกรรมนายชัชวาลย์ สร้อยกุดเรือ282304
2385579เพลงตุ้มโฮม ฮักแพง เบิ่งแยงราชภัฏร้อยเอ็ดดนตรีกรรมนายชัชวาลย์ สร้อยกุดเรือ282305
5393047กลอนลำ “ระวังโตโควิดมา”ดนตรีกรรมนายอนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ285554
14422807เพลงลำเต้ย 3 อ 2 ส ชะลอความดันโลหิตสูงดนตรีกรรมนายศตวรรษ อุดรศาสตร์287288
32003001979การผลิตผงไหมด้วยวิธีการตกตะกอนอนุสิทธิบัตรนางสาวกนกกรณ์ ศิริทิพย์45335
40414168การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMสำหรับครูระดับประถมศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธรวรรณกรรมนายศักดิ์ศรี สืบสิงห์ 45335
12417362คู่มือการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับครูระดับประถมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดวรรณกรรมนายศักดิ์ศรี สืบสิงห์ 47876
15424457คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะนวัตกรรมของเยาวชนไทยวรรณกรรมนายชาญณรงค์ วิเศษสัตย์49531

ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

Show Products

ดนตรีกรรม

ผู้สร้างสรรค์ : นายชัชวาลย์ สร้อยกุดเรือ
เพลงตุ้มโฮม

ผู้สร้างสรรค์ : นายชัชวาลย์ สร้อยกุดเรือ
เพลงตุ้มโฮม ฮักแพง เบิ่งแยงราชภัฏร้อยเอ็ด

ผู้สร้างสรรค์ : นายอนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ
กลอนลำ “ระวังโตโควิดมา”

ผู้สร้างสรรค์ : นายศตวรรษ อุดรศาสตร์
เพลงลำเต้ย 3 อ 2 ส ชะลอความดันโลหิตสูง


อนุสิทธิบัตร

ผู้สร้างสรรค์ : นางสาวกนกกรณ์ ศิริทิพย์
การผลิตผงไหมด้วยวิธีการตกตะกอน


วรรณกรรม

ผู้สร้างสรรค์ : นายศักดิ์ศรี สืบสิงห์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMสำหรับครูระดับประถมศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร

ผู้สร้างสรรค์ : นายศักดิ์ศรี สืบสิงห์
คู่มือการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับครูระดับประถมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้สร้างสรรค์ : นายชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะนวัตกรรมของเยาวชนไทย


สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์


สิทธิบัตรการประดิษฐ์