เอกสารความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร

1.ผัง IP.pdf

ตัวอย่างแผนผังจากวิทยากร

ดาวโหลด

2.ลิขสิทธิ์.pdf

ตัวอย่างลิขสิทธิ์และการใช้ลิขสิทธิ์

ดาวโหลด

3.สิทธิบัตร.pdf

ตัวอย่างสิทธิบัตรและการใช้สิทธิบัตร การประดิษฐ์/อนุสิทฺบัตร

ดาวโหลด

แนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ

This is the paragraph where you can write more details about your team. Keep you user engaged by providing meaningful information.

KM ในสถาบันวิจัยและพัฒนา

กิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ อยู่เสมอกับเพื่อนร่วมงาน

Raised Image
Raised Image
Raised Image
Raised Image
Raised Image