ดาวโหลดเกียรติบัตร

เริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 08.50 ถึงเวลา 16.30 น.


Topic: โครงการพัฒนางานวิจัย สู่การพัฒนาชุมชนเชิงพาณิชย์ โดย อ.ศิลป์ชัย นิลกรณ์
Time: May 6, 2021 08:30 AM Bangkok
Join Zoom Meeting
เข้าร่วม ZOOM
Meeting ID: 925 2803 5280
Passcode: 556016


รายชื่อผู้ลงทะเบียนแล้ว