ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น


ระยะเวลาการจัดงาน : วันที่ 19 มิถุนายน 2563
สถานที่จัดงาน : ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วิทยากรโดย : ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง และ
รองศาสตราจารย์ประสาท เนืองเฉลิม 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ที่นี่

 

หรือสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ที่

 

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วม โปรดแจ้ง ที่นี่ 

 

หมายเหตุ: หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 12 มิถุนายน 2563


รายชื่อผู้ลงทะเบียนแล้ว

 

กำหนดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
ณ ห้องประชุม A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.


    
    ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.    ลงทะเบียน

    ๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.    พิธีเปิดการอบรม

    ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.    การบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
            โดย 
            ๑. ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี     
            ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์        

    ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.    พักรับประทานอาหารว่าง

    ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.    เสวนาเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
            โดย 
            ๑. ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี     
            ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์

    ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

    ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.    กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
            โดย 
            ๑. ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี     
            ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

    ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.    พักรับประทานอาหารว่าง

        ๑๔.๔๕  – ๑๖.๐๐ น.    สรุปกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
            โดย 
            ๑. ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี     
            ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
    ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    สรุปและปิดโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

รบกวนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านประเมินโครงการพัฒนางานวิจัย
และผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อจะนำไปปรับปรุงโครงการในโอกาสต่อไป
ดาวโหลดเอกสารประกอบการอบรม
https://forms.gle/7zCYwxNYZN9w5Jgd9

วันที่ประกาศข่าว : 2020-06-19 15:48:22  ประกาศโดย : admin   ถูกเปิดอ่านแล้ว 1171 ครั้ง