วช. จัดอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมใน บทบาทการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการนำ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ผ่านกลไกรูปแบบการจัดการความรู้ การวิจัยและการถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุนให้เกิดการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมมา เข้ากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และมีชุดข้อมูลที่มีความพร้อมก่อนการนำไปถ่ายทอดขยายผลเพื่อพัฒนา/ แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วช. มีแผนที่จะ ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการ ใช้ประโยชน์(KM) ใน ๔ มิติการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย สาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง และการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ โดย กำหนดเปิด-ปิดรับข้อเสนอในช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๖ 
      ในการนี้ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์ในมิติต่างๆ และเพื่อให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อเสนอทุน KM ได้ตรงกรอบการจัดสรรทุนในแต่ละ มิติการใช้ประโยชน์วช. จึงได้จัดกิจกรรม “การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM” ขึ้นเป็นกรณีพิเศษสำหรับ บุคลากรทางการวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอทุน KM ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เฉพาะในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ วช. จึงขอ ความอนุเคราะห์หน่วยงานท่านประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม เพื่อเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนและดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนวคิดโครงการ (Concept Note) และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้เข้าร่วมสามารถจัดทำ Concept Note เพื่อรับข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาเป็นข้อเสนอที่สมบูรณ์ในช่วงการอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละมิติ การใช้ประโยชน์ โดย วช.ขอจำกัดสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่วมของแต่ละท่านได้ไม่เกิน ๒ มิติการใช้ประโยชน์/ท่าน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและจัดส่ง Concept Note ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ การลงทะเบียน เข้าร่วมการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักกรุณาเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ของท่าน และ วช. ขอปิดรับสมัครกรณีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวนก่อนวันที่กำหนดไว้ 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว และขอขอบคุณ ในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
 

วันที่ประกาศข่าว : 2023-05-24 11:29:21  ประกาศโดย : ประจิตร   ถูกเปิดอ่านแล้ว 154 ครั้ง