ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด จับมือ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ผลิตองค์ความรู้/สร้างงานวิจัย เพื่อขจัดความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน

 

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ นายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานสัมมนาพหุภาคี “สู้ชนะความจน : บนฐานพลังความรู้ พลังภาคี” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการบริหาร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) คณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารสถาบันการศึกษา คณะนักวิจัย และสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคม ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เพื่อร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดของแผนงานวิจัยและนวัตกรรม “ขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้ขับเคลื่อนแพลตฟอร์มขจัดความยากจนแบบเข็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัด (Provincial Poverty Alleviation Operating System : PPAOS) เกิดผลลัพธ์ และผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม จากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้สังเคราะห์ผลการขับเคลื่อนและสร้างแนวคิดใหม่ ในภาพรวม จัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการจนไปถึงการสร้างงานและอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนแบบมุ่งเป้า ในพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ ภาคครัวเรือนต่ำที่สุดจากข้อมูลดัชนีความก้าวหน้าของคนปี 2562 และการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของรัฐบาล ได้แก่ ปัตตานี อำนาจเจริญ แม่ฮ่องสอน ชัยนาท สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ นราธิวาส อุบลราชธานี ลำปาง พัทลุง นครราชสีมา ร้อยเอ็ด พิษณุโลก เลย และยะลา

ด้านนายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า  จังหวัดร้อยเอ็ดถือเป็นพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Research Areas : SRA) หนึ่งใน 7 จังหวัด อันประกอบด้วย ลำปาง กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด พัทลุง ปัตตานี และยะลา ที่ทุกฝ่ายจะร่วมกันผลักดันขับเคลื่อนเป็นจังหวัดแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) ด้านขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคม เพื่อให้จังหวัดร้อนเอ็ดกลายต้นแบบในการบูรณาการความร่วมมือ ซึ่งจังหวัดของเราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนให้การแก้ไขปัญหาความยากจนตามแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ฯ ในการขับเคลื่อนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดร้อยเอ็ด เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดให้ดีขึ้น อย่างยั่งยืนต่อไป

อ้างอิงค์จาก : https://pr.reru.ac.th/?p=27178

 

วันที่ประกาศข่าว : 2023-06-27 11:41:29  ประกาศโดย : ประจิตร   ถูกเปิดอ่านแล้ว 207 ครั้ง