ฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งนักวิจัยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้วิธีการ เทคนิคในเชิงลึกในการพัฒนาแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมอย่างไรให้สอดคล้องกับการวิจัย และนวัตกรรมในมิติใหม่ แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการ และแบ่งกลุ่มนำเสนอและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวชัล เช็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

 

วันที่ประกาศข่าว : 2020-11-04 10:01:02  ประกาศโดย : admin   ถูกเปิดอ่านแล้ว 319 ครั้ง