Error : อัพเดท DB hitsไม่ได้

โครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 09.09น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมห้อง D ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด วันที่ 5พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

วันที่ประกาศข่าว : 2021-05-05 16:55:21  ประกาศโดย : admin   ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง