โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำหนดจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัย และมีประสิทธิภาพ มีความรู้ซึ่งเป็นแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์สามารถนำไปใช้ในเพื่อปกป้องสิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัครและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยในมนุษย์ จากผู้เชี่ยวชาญ การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่หลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปปรับใช้กับในแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกำหนดจัดโครงการฯ ในวันที่ 9 มกราคม 25666 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องมันปลา อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวโหลดเกียรติบัตร

วันที่ประกาศข่าว : 2022-12-20 16:33:03  ประกาศโดย : admin   ถูกเปิดอ่านแล้ว 392 ครั้ง