โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 24 มีนาคม 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ พัฒนานักวิจัยให้สามารถพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องมันปลา อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.การุณย์ ประทุม คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวโหลดเกียรติบัตร

 

วันที่ประกาศข่าว : 2023-03-24 16:38:39  ประกาศโดย : pkung   ถูกเปิดอ่านแล้ว 345 ครั้ง