โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 2566

กำหนดการ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

         กิจกรรมที่ ๒  การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินงานสำรวจ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นและเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.  

                 ๒.๑ การฝึกอบรมให้ความรู้ในการดำเนินงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น        สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

 

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประดับทอง

 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

พิธีเปิดโครงการ โดย นายทรงพล ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

กล่าวรายงานโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (ณ ห้องประดับแก้ว)

๐๙.๐๐ – ๑๐๓๐ น.

การบรรยาย เรื่อง กระบวนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
(๓ ด้าน ๖ งาน ๔ ทรัพยากร)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณทิพย์  ฉัตรจุฑามณี 

อดีตที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.     

รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.      

การบรรยาย เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการ ,การจัดทำคำสั่งคณะกรรมการ,

การวิเคราะห์ความสอดคล้องงานฐานกับงาน อปท., และการเตรียมขอมาตรฐาน       การดำเนินงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณทิพย์  ฉัตรจุฑามณี

อดีตที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.      

 

กิจกรรม การเขียนแผน/โครงการ/วิเคราะห์ความสอดคล้อง

    กลุ่มที่ ๑ : วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณทิพย์  ฉัตรจุฑามณี นางสาววริษฏา

หงส์กาญจนกุล  นางลักษิกา พิลาโท และนางสาวสุนันทา เนตะคำ

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    กลุ่มที่ ๒ : วิทยากร นางสาวพิมพ์พิศา กุลนินวอแพง นางสาวสาวิตรี ศรีมงคล       นางสาวนันณิชา จำใบ และนางสาวอัญมณี ผาจวง ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.     

รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.      

กิจกรรม การเขียนแผน/โครงการ/วิเคราะห์ความสอดคล้อง (ต่อ)

    กลุ่มที่ ๑ : โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณทิพย์  ฉัตรจุฑามณี และคณะฯ

  ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    กลุ่มที่ ๒ : โดยวิทยากร นางสาวพิมพ์พิศา กุลนินวอแพง และคณะฯ

 ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.     

เปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

๑๖.๓๐ น.                  

พิธีปิดโครงการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

หมายเหตุ :  ๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
                ๒. เวลา ๐๘.๐๐น.-๐๙๐๐. ลงทะเบียนและเข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประดับแก้ว

 


ดาวโหลดเอกสารประกอบการอบรม ห้องประดับเงิน

 


ดาวโหลดเอกสารประกอบการอบรม ห้องประดับแก้ว

 


ดาวโหลดเอกสารประกอบการอบรม ห้องไพฑูรย์

 

วันที่ประกาศข่าว : 2023-07-24 11:51:37  ประกาศโดย : ประจิตร   ถูกเปิดอ่านแล้ว 400 ครั้ง