ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กําหนดจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สู่ชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” (The 3 National Research Conference- CPRU 2020: Research and Innovations for Sustainable and Livable Communities) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติดังกล่าว ตลอดจนส่งผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของโครงการผ่านทางเว็บไซต์ http://journal.cpru.ac.th/web/conference/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-815111 ต่อ 4103 อีเมล research@cpru.ac.th ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมเป็นเจ้าภาพร่วม

วันที่ประกาศข่าว : 2020-02-06 10:14:22  ประกาศโดย : admin   ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง