มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๔

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๔ 
“นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างเสริมพลังทางสังคมด้วยวิถีชีวิตใหม่”
The 4th Roi Et Rajabhat University National and International Conference on Education and Technology Research 2021
(RERU ICET 4TH) : New Normal  March 4, 2021, at Roi Et Rajabhat University, Roi Et, Thailand


>>>ลงทะเบียน<<<


๑. กลุ่มงานนำเสนอระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 5 กลุ่ม
         ๑.๑ กลุ่มศึกษาศาสตร์
         ๑.๒ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         ๑.๓ กลุ่มบริหารธุรกิจ
         ๑.๔ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         ๑.๕ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Categories for international conference

  • Education
  • Humanities and Social Sciences
  • Business Administration and Management
  • Science and Technology
  • Health Science

๒. ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ

             การลงทะเบียนและชำระเงิน
อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานระดับชาติ

 

ประเภท

ค่าลงทะเบียน/บทความ/คน

ช่วงที่ ๑

ช่วงที่ ๒

 

๑ ก.ย. – ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓

๑ – ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

ผู้นำเสนอผลงานวิจัย นักศึกษา มรภ.ร้อยเอ็ด

๑,๐๐๐ บาท

๑,๕๐๐

ผู้นำเสนอผลงานวิจัย อาจารย์ และบุคลากร มรภ.ร้อยเอ็ด

๑,๕๐๐ บาท

๒,๐๐๐ บาท

ผู้นำเสนอผลงานวิจัย บุคลากรและนักศึกษาภายนอก หรือบุคคลทั่วไป

๒,๐๐๐ บาท

๒,๕๐๐

ผู้เข้าร่วมประชุม (กรณีนักวิจัยร่วมแต่ไม่นำเสนอผลงาน)

๑,๐๐๐ บาท

๑,๐๐๐ บาท

 

อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ

Type of participation

Registration Rate (poster/oral)

Early-Bird Rate

Regular Rate

RERU student presenter

1,000 Baht

1,500 Baht

RERU faculty presenter

1,500 Baht

2,000 Baht

General Presenter

3,500 Baht

4,000 Baht

Participant / Audient

1,200 Baht

1,500 Baht

ค่าลงทะเบียนต่อคนต่อบทความ หากบทความวิจัยของท่านมีผู้เข้าร่วมนำเสนอมากกว่า ๑ คน
ให้ลงทะเบียนนำเสนอ ๑ คน และคนอื่น ๆ ให้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม


 ๓. กำหนดการส่งบทความ

 กิจกรรม

ช่วงเวลา

เปิดรับ บทคัดย่อ หรือ/และ บทความฉบับสมบูรณ์ ผ่านระบบ online และลงทะเบียน พร้อมชำระค่าใช้จ่าย

๑ ก.ย. ๒๕๖๓  – ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

แจ้งการตอบรับบทคัดย่อ หรือ/และ บทความฉบับสมบูรณ์  

ภายใน ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

ผู้วิจัยส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (กรณีลงทะเบียนด้วยบทคัดย่อ)

ภายใน ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๔

ส่งบทความเพื่อให้ผู้วิจัยปรับแก้ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายใน ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔

ผู้วิจัยส่งบทความฉบับแก้ไข

ภายใน ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๔

ตอบรับการนำเสนอ (Acceptance Letter)

ภายใน ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๔

กำหนดประเภทการนำเสนอแบบออนไลน์ หรือ นำเสนอที่ มรภ.ร้อยเอ็ด

ภายใน ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๔

นำเสนอผลงาน

๔ มี.ค. ๒๕๖๔


  • กำหนดการส่งบทความระดับนานาชาติ

Activities

Duration

 

Step1: Abstract or/and full paper submission and register payment online deadline

September 1 – December 25, 2020

Step 2: Notification of abstract acceptance

By December 31, 2020

Step 3: Full paper submission  

(in case of registration with abstract)

By January 10, 2021

Step 4: Return of full paper for making modification according to the peer reviewers' advice (if any)

By January 20, 2021

Step 5: Researcher returns full paper correction

By January 31, 2021

Step 6: Notification of acceptance

 (with any requested changes)

By February 10, 2021

Step 7: Select online or onsite

By February 10, 2021

Step 8: Presentation date

March 4, 2021

วันที่ประกาศข่าว : 2020-11-06 10:27:39  ประกาศโดย : admin   ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง