เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย สนองพระราชดำริ (อพ.สธ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564

 

กรอบการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อบรรจุในแผนแม่บท อพสธ-มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะที่ ๕ ปีที่เจ็ด

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

...........................................................................................

               มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีความประสงค์ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ใน ๓ กรอบการดำเนินงาน และ ๘ กิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

               ๑. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปักทรัพยากร

โดยอยู่ภายใต้ประเด็น  ๑) สวนพฤกษศาสตร์         ๒) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

โดยอยู่ภายใต้ประเด็น  ๑) การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                            ๒) การสำรวจ/รวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่น

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

               ๒. กรอบการใช้ประโยชน์

 กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

 โดยอยู่ภายใต้ประเด็น   ๑) พืชสมุนไพร     ๒) พันธุ์ไม้พื้นถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

                              ๓) ข้าว               ๔)  พืชอื่น ๆ  ๕)  อื่น ๆ

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร

               ๓. กรอบการสร้างจิตสำนึก

กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

โดยอยู่ภายใต้ประเด็น  ๑) สนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น

                            ๒) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร


ดาวโหลดข้อเสนอโครงการวิจัย สนองพระราชดำริ (อพ.สธ)

1.แบบเสนอโครงการวิจัย-อพสธ-ม.รภ.รอ-2566.docx

2.รายละเอียดข้อเสนอโครงการ-อพ.สธ-ม.รภ.รอ.docx

3-แบบฟอร์มตารางสรุปแผนปฏิบัติงานของ-อพ.สธ.xlsx

ตัวอย่างบันทึกนำส่ง


ส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัย อพ.สธ. ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 

วันที่ประกาศข่าว : 2021-07-23 10:09:37  ประกาศโดย : admin   ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง