ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ NRIIS

สกสว. ประกาสเปิดรับคำของบประมาณด้าน ววน. โดยยื่นผ่านระบบ NRIIS  โดยนักวิจัยเลือกจัดทำข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังนี้ 1.การพัฒนาท้องถิ่น 2.การผลิตและพัฒนาครู 3.การยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้นักวิจัยจะต้องดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS   โดยระบบจะปิดรับในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 23.59 น. 

และให้นักวิจัยที่ยืนในระบบ NRIIS  จัดพิมพ์เอกสารในระบบ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด ทำบันทึกขอนำส่งข้อเสนอโครงการ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. 
 

แผนงาน มี ทั้งหมด 5 แผนงาน 
1. การผลิตและพัฒนาครูสำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
3. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการชุมชน
5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

 

ดาวโหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2021-09-13 16:29:22  ประกาศโดย : admin   ถูกเปิดอ่านแล้ว 760 ครั้ง