บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (Global Partnership) รอบที่ 2หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Global Partnership) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและ ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรม 23 ยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ และการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียน บพข. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 2) ขึ้น โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดดังไฟล์แนบ ทั้งนี้ สามารถส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 (ปิดรับเวลา 17.00 น.)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
20221021 แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. สำหรับ call 66 รอบ 2.docx
Call proposal_ ปี 66 รอบ 2_Global partnership.pdf
20220627 คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข. V7.pdf

วันที่ประกาศข่าว : 2022-11-14 11:56:11  ประกาศโดย : admin   ถูกเปิดอ่านแล้ว 149 ครั้ง