สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization)

การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ ในภาคชนบท และเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
นักวิจัยและผู้สนใจที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 จาก สวก. สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
อ่านรายละเอียดได้จากลิงก์นี้.. https://www.arda.or.th/datas/file/RU2567.pdf
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่
สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
โทร. 02-579-7435 ต่อ 3301 - 3315

สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ
วิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) ในเว็บไซต์
http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดการยื่นข้อเสนอโครงการ และหนังสือนําส่งการ
ขอรับทุนอุดหนุน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มของ สวก. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ QR code ด้านล่าง หรือผ่านทางเว็บไซต์
http://www.arda.or.th/researchfund02.php โดยระบบ NRIIS เปิดรับข้อเสนอโครงการ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
หากพ้นกําหนด สวก. จะไม่รับพิจารณา

วันที่ประกาศข่าว : 2023-06-02 11:33:08  ประกาศโดย : ประจิตร   ถูกเปิดอ่านแล้ว 284 ครั้ง