ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม Journal of Graduate Research Development and Innovation (JGRDI) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2566)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมศาสตร์ทางเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมี ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือสหสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม โดยมีค่าตีพิมพ์บทความละ 2,000 บาท ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์

นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 55 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JGRDI 

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนารา สิงคมาศ หมายเลขโทรศัพท์ 074-317655, 083-5360199

หรือ คุณทรงธรรม ธีระกุล หมายเลขโทรศัพท์ 086-9657381

วันที่ประกาศข่าว : 2023-09-26 16:52:57  ประกาศโดย : ประจิตร   ถูกเปิดอ่านแล้ว 283 ครั้ง