รายการเบิกทั้งหมด

รายงานภาพรวมการเบิกเงินรางวัล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่มักพบอยู่เสมอ ในเรื่องของการเบิกเงินรางวัล

สามารถกรอกเอกสารขอเบิกเงินรางวัล ได้ที่ 11_แบบ_วจ_11_แบบฟอร์ม_ขอเบิกเงินรางวัลค่าตีพิมพ์เผยแพร่.doc
1. จัดทำบันทึกขอเบิกเงินรางวัล
2. เสนอผ่านคณบดี
3. ยืนเอกสารพร้อมแนบหลักฐาน และแบบคำขอเบิกเงินรางวัลฯ ยืนด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (หน่วยวิจัย) ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์