ระบบค้นหาความเชี่ยวชาญนักวิจัย


   ล้างค่า
# ชื่อนักวิจัย ข้อมูล
1 อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : คุณสมบัติและแนวทางการพัฒนาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และจังหวัดบุรีรัมย์

ปี : 2559

2 อาจารย์ ดร.จตุพร หงส์ทองคำ ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : การเก็บรักษาพันธ์กล้วยไม้กุหลาบเหลืองโคราชที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยื่อกแข็ง

ปี : 2559

3 อาจารย์ ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์ ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษ์ ของสีย้อมคาร์บาโซน - ฟลูออรีนชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นสีย้อมไวแสงในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

ปี : 2559

4 อาจารย์ชลลดา ไร่ขาม ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : ศึกษาศักยภาพด้านพลังงานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกผลไม้ชนิดต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในชุมชน

ปี : 2559

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : ความหลากชนิดของพรรณไม้และจัดทำระบบฐานข้อมูล GIS เบื้องต้นของต้นไม้ในพื้นป่าวัฒนธรรม ทุ่งปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ปี : 2559

6 อาจารย์สิทธิศักดิ์ เตียงงา ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านกู่กาสิงห์โฮมสเตย์ อาจารย์เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ปี : 2559

7 อาจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปี : 2559

8 อาจารย์ ดร.ชลลดา ไร่ขาม ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : การพัฟฟิงข้าวต่างสายพันธุ์ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน

ปี : 2559

9 อาจารย์ ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : พืชสมุนไพรสำหรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว และกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทในจังหวัดร้อยเอ็ด

ปี : 2559

10 อาจารย์ดวงเดือน เภตรา ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : การพัฒนาระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านท่าม่วงหมู่ที่ 4 : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านท่าม่วงหมู่ที่ 4 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ปี : 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ
Tel. (043) 556 132 Fax. (043) 556 109