...
ฐานข้อมูลนักวิจัยและงานวิจัย


   ล้างค่า
# ชื่อนักวิจัย ข้อมูล
1 ดร. หทัย น้อยสมบัติ ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ปี : 2565

2 ดร.จรัญญา กุลยะ ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองอินทรีย์

ปี : 2565

3 ดร.พุทธพรรณี บุญมาก ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : การประยุกต์ใช้สาหร่ายและแพลงก์ตอนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำและการเพาะเลี้ยง

ปี : 2565

4 ผศ.ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์สุมนไพรชุมชนสู่การเป็นธุรกิจที่ได้มาตรฐาน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด

ปี : 2565

5 ผศ.นนทนันท์ พลพันธ์ ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบเครื่องผลิตเส้นไหมอีรี่กึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือน

ปี : 2565

6 ดร.เกษร เมรัตน์ ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : การพัฒนาแผ่นฟิล์มอัจฉริยะสำหรับห่ออาหารด้วยเพคตินจากเปลือกแตงโมและแอนโทไซยานินจากรำข้าวเหนียวดำ

ปี : 2565

7 ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์ ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : การพัฒนากระบวนการผลิตเส้นไหมอีรี่ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเพื่อเพิ่มมูลค่าไหมอีรี่ด้วยการย้อมสีธรรมชาติ และการแปรูป และนำไปถ่ายทอดสู่ชุมชน เพื่อความมันคงมั่งคั่งและยั่งยืน ของจังหวัดร้อยเอ็ด

ปี : 2565

8 ผศ.ทิพวรรณ วรรณภักดี ภูมิพันธ์ ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : การพัฒนานวัตกรรมและสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานบูรณาการกับแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นในชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอำเภอ หนึ่งแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นในชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด

ปี : 2565

9 ผศ.วิภา ชัยสวัสดิ์ ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : การพัฒนานวัตกรรมและสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานบูรณาการกับแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นในชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด การพัฒนาครูและนักศึกษาครูให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นพื้นฐาน เพื่อพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการบูรณาการโครงงานกับแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นในชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด

ปี : 2565

10 ผศ.ปริญ รสจันทร์ ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : We-Society : การพัฒนาทักษะการสร้างห้องเรียนแห่งความเกื้อกูลและแบ่งปัน แก่ครูผู้สอนสังคมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูลและแบ่งปันแก่เด็กและเยาวชนกลุ่มคนเปราะบาง โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ปี : 2565สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ
Tel. (043) 556 132 Fax. (043) 556 109