...
ฐานข้อมูลนักวิจัยและงานวิจัย


   ล้างค่า
# ชื่อนักวิจัย ข้อมูล
1 ธวัชชัย ดาเชิงเขา ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : การศึกษาผลของน้ำสกัดสมุนไพรและการให้ความรู้ในการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพทางอาชีวอนามัยจากการสัมผัสสารบีเทค (BTEX) ในกลุ่มคนงานโรงหล่อพระ จังหวัดร้อยเอ็ด

ปี : 2566

2 ชัญญรินทร์ สมพร ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปข้าวระยะเม่า พันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ในพื้นที่เขตทุ่งกุลาร้องไห้ สำหรับภาวะโภชนาการของผู้สูงวัย

ปี : 2566

3 พุทธพรรณี บุญมาก ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : การวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในชุมชนด้วยระบบประปาเคลื่อนที่

ปี : 2566

4 จิตราภรณ์ วงศ์คำจันทร์ ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาผสานการเรียนรู้แบบเชิงรุก เพื่อเสริมสร้าง Soft Skills ของนักศึกษาวิชาชีพครู

ปี : 2566

5 ขอบฟ้า จันทร์เจริญ ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการเรียนการสอนแบบNew Normal เพื่อเสริมสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ปี : 2566

6 จรัญญา กุลยะ ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : ผลของความเค็มต่อลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของข้าวขาวดอกมะลิ105 เเละข้าวไรซ์เบอร์รี่

ปี : 2566

7 นุชรินทร์ มิ่งโอโล ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : ผลของความเค็มต่อลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของข้าวขาวดอกมะลิ105 เเละข้าวไรซ์เบอร์รี่

ปี : 2566

8 มณีนุช ฉวีวงศ์ ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : การสร้างสรรค์การเล่าเรื่อง (Story-telling) โดยการใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด

ปี : 2566

9 ผศ.ดร.สุรชัย รัตนสุข ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : การพัฒนาลูกแป้งสำหรับการผลิตสาโทจากข้าวเหนียวดำ

ปี : 2566

10 ดร.ชินานาตย์ ไกรนารถ ความเชี่ยวชาญ :

งานวิจัย : การศึกษาผลผลิต คุณภาพทางคมี กายภาพ และคุณสมบัติเพื่อสุขภาพของข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

ปี : 2566สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ
Tel. (043) 556 132 Fax. (043) 556 109