งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์


มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

หมายเลขโทรศัพท์

0-4355-6132

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

research_reru@hotmail.com

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

research@reru.ac.th

แผนที่