img-blur-shadow

ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารสำคัญประจำปีงบประมาณ 2567 และ 2568 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว
2024-03-20 15:24:04
102
รายละเอียด
สถาบันคลังสมองของชาติ เปิดอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 16
2024-03-04 11:18:09
106
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้”การบริหารการวิจัยคณะกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขตพื้นที่ 3”
2024-01-24 10:42:20
285
รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องการอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน
2023-10-31 16:33:18
778
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-10-19 10:13:43
342
รายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวแพลตฟอร์มการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค (Regional Innovation Business Platform Roadshow) ปี 2567 ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2023-10-19 10:10:54
296
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม