ข่าวประชาสัมพันธ์

2021-11-19 15:07:40
193

โครงการอบรมการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ : กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมตามแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน.

2021-09-13 16:29:22
467

การอบรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น (แบบออนไลน์)

2021-06-18 14:03:21
201

สกสว. จัดแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบ ZOOM

2020-12-09 16:16:43
387

ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลด้านความหลายหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์

2020-12-09 16:09:42
389

สถาบันพระปกเกล้า สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ขอเผยแพร่รายงานโครงการวิจัยฯ

ความร่วมมือ

 1. MOU จัดทำข้อมูลระดับตำบล
 2. MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับ ทสจ.ร้อยเอ็ด
 3. MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับเทศบาลตำบลท่าม่วง
 4. MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับเทศบาลตำบลเกาะแก้ว
 5. MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับเทศบาลตำบลมะอึ
 6. MOU ด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกับมหาวิทยาลัยและสมาคมฯ
 7. MOU การส่งเสริมความเป็นพลเมืองเพื่อพัฒนาร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืนกับสถาบันปกเกล้า
 8. MOU ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
 9. MOU สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

จุลสาร

 • ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 4
 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 4
 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
 • ปีที่ 3 ฉบับที่ 4
 • ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
 • แผน

 • แผนประเมินความพึงพอใจ -2564.pdf
 • แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2564.pdf
 • แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
 • แผนการเงิน -2564.pdf
 • แผนกลยุทธ์-ปี-2564-ฉบับปรับปรุง.pdf
 • แผนยุทธศาสตร์ มรภ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 (ปรับปรุง11.pdf
 • แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563.pdf
 • แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562.pdf
 • แผนประเมินความพึงพอใจ -2563.pdf
 • แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2563.pdf
 • แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
 • แผนบริการวิชาการแก่สังคม-2563.pdf
 • แผนการเงิน -2563.pdf
 • แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2563
 • แผนพัฒนาบุคลากร 2562
 • แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2562
 • แผนการเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนา 2562
 • แผนบริการวิชาการแก่สังคม 2562
 • แผนบริการวิชาการแก่สังคม 2563
 • รายงานประจำปี

 • รายงานประจำปี 2563
 • รายงานประจำปี 2562
 • รายงานประจำปี 2561
 • รายงานประจำปี 2560
 • รายงานประจำปี 2559
 • รายงานประจำปี 2558
 • คำสั่ง/การกำกับ

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัย-64.pdf
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้-64.pdf
  3. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้าที่ประจำสถาบันวิจัย.pdf
  4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน -63.pdf
  5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย.docx.pdf
  6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัย-63.pdf
  7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.pdf
  8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด-63.pdf
  9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ-63.pdf
  10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
  11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก_OTOP
  12. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ-โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
  13. ตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด
  14. หลักเกณฑ์-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น
  15. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม-2563.pdf
  16. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม-2562.pdf
  17. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์2561
  18. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานวิจัย2561
  19. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ2561
  20. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
  21. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์ ๑๙ โครงการ
  22. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  23. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา2562
  24. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย2562
  25. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ2562

  ประกาศ

 • ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • การติดตาม

 • ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ otop
 • โครงการสร้างป่า สร้างรายได้
 • การมีส่วนร่วม

 • ผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • หนังสือเชิญร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
 • รายงาน/การดำเนินการ

 • รายงานผลพัฒนาชุมชนอ.ศิลปชัย.pdf
 • รายงานผลพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่อ.ประทีป.pdf
 • รายงานผลโครงการจัดรายงานประจำปี-สถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน-ประจำปี-2562.pdf
 • รายงานผลโครงการบริการวิชาการ-Mini_UKM 22.pdf
 • รายงานผลการดำเนินโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม.pdf
 • รายงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา.pdf
 • รายงานผลโครงการบริการวิชาการ-KM DAY.pdf
 • รายงานผลโครงการบริการวิชาการ-จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้.pdf
 • รายงานโครงการบริการวิชาการ-ส่งเสริมคุณภาพชีวิต.pdf
 • รายงานโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย (Thailand Research Expo 2020).pdf
 • รายงานผลโครงการจัดทำจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี.pdf
 • รายงานผลโครงการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น.pdf
 • รายงานผลโครงการจัดรายงานประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf
 • รายงานผลโครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ-อพ.สธ..pdf
 • รายงานผลโครงการพัฒนานักวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน.pdf
 • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่าย KBO101
 • ผลการดำเนินงานการประชุมทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 • รายงานผลการดำเนินโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
 • รายงานผลการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
 • ผู้บริหารสถาบัน


  อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์์
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์


  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

  Follow Me

  Proceedings The 3rd Roi Et Rajabhat University National and International Conference on Education and Technology Research
  (RERU ICET III) : Innovative Local Development

  ข่าวกิจกรรม

  2021-05-06 12:02:55

  โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนเชิงพาณิชย์ วิทยากรโดยอาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์

  2021-05-05 17:00:16

  ประชุมออนไลน์เตรียมงานเกี่ยวกับการจัดโครงการพัฒนานักวิจัย

  2021-05-05 16:55:21

  โครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่

  2021-03-25 11:51:39

  ประชุมการจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาความร่วมมือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

  2021-03-19 11:49:05

  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรการประชุมปฏิบัติการสร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูลการวิจัย โครงการ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดโดยประยุกต์ใช้แนวทาง Thinking School

  โครงการ/กิจกรรม

  โครงการสร้างวัฒนธรรมสุจริต วันที่ 24 มกราคม 2563

  ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล และอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  รายละเอียด

  โครงการสร้างวัฒนธรรมสุจริต วันที่ 25 มกราคม 2563

  ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล และอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมA ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  รายละเอียด