ข่าวประชาสัมพันธ์

2023-10-31 16:33:18
426

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องการอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน

2023-10-19 10:13:43
41

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

2023-10-19 10:10:54
31

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวแพลตฟอร์มการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค (Regional Innovation Business Platform Roadshow) ปี 2567 ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2023-06-30 09:41:28
296

ประกาศการรับสมัครนักวิจัยประเมินความพึงพอใจ

2023-06-27 11:41:29
73

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด จับมือ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ผลิตองค์ความรู้/สร้างงานวิจัย เพื่อขจัดความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน

ความร่วมมือ

 1. MOU จัดทำข้อมูลระดับตำบล
 2. MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับ ทสจ.ร้อยเอ็ด
 3. MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับเทศบาลตำบลท่าม่วง
 4. MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับเทศบาลตำบลเกาะแก้ว
 5. MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับเทศบาลตำบลมะอึ
 6. MOU ด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกับมหาวิทยาลัยและสมาคมฯ
 7. MOU การส่งเสริมความเป็นพลเมืองเพื่อพัฒนาร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืนกับสถาบันปกเกล้า
 8. MOU ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
 9. MOU สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

จุลสาร

 • ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 4
 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 4
 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
 • ปีที่ 3 ฉบับที่ 4
 • ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
 • แผน

 • แผนประเมินความพึงพอใจ -2564.pdf
 • แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2564.pdf
 • แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
 • แผนการเงิน -2564.pdf
 • แผนกลยุทธ์-ปี-2564-ฉบับปรับปรุง.pdf
 • แผนยุทธศาสตร์ มรภ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 (ปรับปรุง11.pdf
 • แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563.pdf
 • แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562.pdf
 • แผนประเมินความพึงพอใจ -2563.pdf
 • แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2563.pdf
 • แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
 • แผนบริการวิชาการแก่สังคม-2563.pdf
 • แผนการเงิน -2563.pdf
 • แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2563
 • แผนพัฒนาบุคลากร 2562
 • แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2562
 • แผนการเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนา 2562
 • แผนบริการวิชาการแก่สังคม 2562
 • แผนบริการวิชาการแก่สังคม 2563
 • รายงานประจำปี

 • รายงานประจำปี 2563
 • รายงานประจำปี 2562
 • รายงานประจำปี 2561
 • รายงานประจำปี 2560
 • รายงานประจำปี 2559
 • รายงานประจำปี 2558
 • คำสั่ง/การกำกับ

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัย-64.pdf
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้-64.pdf
  3. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้าที่ประจำสถาบันวิจัย.pdf
  4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน -63.pdf
  5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย.docx.pdf
  6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัย-63.pdf
  7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.pdf
  8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด-63.pdf
  9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ-63.pdf
  10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
  11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก_OTOP
  12. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ-โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
  13. ตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด
  14. หลักเกณฑ์-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น
  15. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม-2563.pdf
  16. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม-2562.pdf
  17. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์2561
  18. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานวิจัย2561
  19. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ2561
  20. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
  21. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์ ๑๙ โครงการ
  22. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  23. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา2562
  24. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย2562
  25. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ2562

  ประกาศ

 • ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • การติดตาม

 • ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ otop
 • โครงการสร้างป่า สร้างรายได้
 • การมีส่วนร่วม

 • ผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • หนังสือเชิญร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
 • รายงาน/การดำเนินการ

 • รายงานผลพัฒนาชุมชนอ.ศิลปชัย.pdf
 • รายงานผลพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่อ.ประทีป.pdf
 • รายงานผลโครงการจัดรายงานประจำปี-สถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน-ประจำปี-2562.pdf
 • รายงานผลโครงการบริการวิชาการ-Mini_UKM 22.pdf
 • รายงานผลการดำเนินโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม.pdf
 • รายงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา.pdf
 • รายงานผลโครงการบริการวิชาการ-KM DAY.pdf
 • รายงานผลโครงการบริการวิชาการ-จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้.pdf
 • รายงานโครงการบริการวิชาการ-ส่งเสริมคุณภาพชีวิต.pdf
 • รายงานโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย (Thailand Research Expo 2020).pdf
 • รายงานผลโครงการจัดทำจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี.pdf
 • รายงานผลโครงการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น.pdf
 • รายงานผลโครงการจัดรายงานประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf
 • รายงานผลโครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ-อพ.สธ..pdf
 • รายงานผลโครงการพัฒนานักวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน.pdf
 • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่าย KBO101
 • ผลการดำเนินงานการประชุมทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 • รายงานผลการดำเนินโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
 • รายงานผลการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
 • ผู้บริหารสถาบัน


  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น


  ผู้ช่วยสาสตราจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  อาจารย์อณิสณี แทนอาษา
  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

  Follow Me

  Proceedings The 3rd Roi Et Rajabhat University National and International Conference on Education and Technology Research
  (RERU ICET III) : Innovative Local Development

  ข่าวกิจกรรม

  2023-07-24 11:51:37
  131

  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 2566

  2023-03-24 16:38:39
  108

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 24 มีนาคม 2566

  2023-02-10 22:12:24
  302

  โครงการอบรมการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 16 ธันวาคม 2565

  2022-12-20 16:33:03
  242

  โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2566

  2022-11-08 09:55:15
  138

  7 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือเรื่องการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์

  โครงการ/กิจกรรม

  โครงการสร้างวัฒนธรรมสุจริต วันที่ 24 มกราคม 2563

  ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล และอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  รายละเอียด

  โครงการสร้างวัฒนธรรมสุจริต วันที่ 25 มกราคม 2563

  ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล และอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมA ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  รายละเอียด