img-blur-shadow

ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรม

ความร่วมมือ

 1. MOU จัดทำข้อมูลระดับตำบล
 2. MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับ ทสจ.ร้อยเอ็ด
 3. MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับเทศบาลตำบลท่าม่วง
 4. MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับเทศบาลตำบลเกาะแก้ว
 5. MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับเทศบาลตำบลมะอึ
 6. MOU ด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกับมหาวิทยาลัยและสมาคมฯ
 7. MOU การส่งเสริมความเป็นพลเมืองเพื่อพัฒนาร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืนกับสถาบันปกเกล้า
 8. MOU ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
 9. MOU สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

จุลสาร

 • ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
 • ปีที่ 6 ฉบับที่ 4
 • ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
 • ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
 • ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 4
 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 4
 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
 • ปีที่ 3 ฉบับที่ 4
 • ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
 • แผน

 • แผนประเมินความพึงพอใจ -2564.pdf
 • แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2564.pdf
 • แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
 • แผนการเงิน -2564.pdf
 • แผนกลยุทธ์-ปี-2564-ฉบับปรับปรุง.pdf
 • แผนยุทธศาสตร์ มรภ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 (ปรับปรุง11.pdf
 • แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563.pdf
 • แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562.pdf
 • แผนประเมินความพึงพอใจ -2563.pdf
 • แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2563.pdf
 • แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
 • แผนบริการวิชาการแก่สังคม-2563.pdf
 • แผนการเงิน -2563.pdf
 • แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2563
 • แผนพัฒนาบุคลากร 2562
 • แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2562
 • แผนการเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนา 2562
 • แผนบริการวิชาการแก่สังคม 2562
 • แผนบริการวิชาการแก่สังคม 2563
 • รายงานประจำปี

 • รายงานประจำปี 2563
 • รายงานประจำปี 2562
 • รายงานประจำปี 2561
 • รายงานประจำปี 2560
 • รายงานประจำปี 2559
 • รายงานประจำปี 2558
 • คำสั่ง/การกำกับ

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัย-64.pdf
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้-64.pdf
  3. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้าที่ประจำสถาบันวิจัย.pdf
  4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน -63.pdf
  5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย.docx.pdf
  6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัย-63.pdf
  7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.pdf
  8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด-63.pdf
  9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ-63.pdf
  10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
  11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก_OTOP
  12. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ-โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
  13. ตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด
  14. หลักเกณฑ์-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น
  15. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม-2563.pdf
  16. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม-2562.pdf
  17. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์2561
  18. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานวิจัย2561
  19. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ2561
  20. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
  21. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์ ๑๙ โครงการ
  22. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  23. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา2562
  24. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย2562
  25. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ2562

  ประกาศ

 • ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • การติดตาม

 • ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ otop
 • โครงการสร้างป่า สร้างรายได้
 • การมีส่วนร่วม

 • ผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • หนังสือเชิญร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
 • รายงาน/การดำเนินการ

 • รายงานผลพัฒนาชุมชนอ.ศิลปชัย.pdf
 • รายงานผลพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่อ.ประทีป.pdf
 • รายงานผลโครงการจัดรายงานประจำปี-สถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน-ประจำปี-2562.pdf
 • รายงานผลโครงการบริการวิชาการ-Mini_UKM 22.pdf
 • รายงานผลการดำเนินโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม.pdf
 • รายงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา.pdf
 • รายงานผลโครงการบริการวิชาการ-KM DAY.pdf
 • รายงานผลโครงการบริการวิชาการ-จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้.pdf
 • รายงานโครงการบริการวิชาการ-ส่งเสริมคุณภาพชีวิต.pdf
 • รายงานโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย (Thailand Research Expo 2020).pdf
 • รายงานผลโครงการจัดทำจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี.pdf
 • รายงานผลโครงการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น.pdf
 • รายงานผลโครงการจัดรายงานประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf
 • รายงานผลโครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ-อพ.สธ..pdf
 • รายงานผลโครงการพัฒนานักวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน.pdf
 • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่าย KBO101
 • ผลการดำเนินงานการประชุมทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 • รายงานผลการดำเนินโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
 • รายงานผลการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์