บุคลากรประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบุคลากรประจำ มีรายละเอียดดังนี้

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 

 

 

อาจารย์อณิสณี แทนอาษา

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 

เจ้าหน้าที่ประจำสถาบัน

Thumbnail Image

นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

- ร.บ.(บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Thumbnail Image

นายประจิตร ประเสริฐสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Thumbnail Image

นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Thumbnail Image

นางสาวพรทิวา สารจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- บธบ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Thumbnail Image

นายวัชรกร เนตรถาวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- บธ.บ.(การจัดการทั่วไป 2547 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2558) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Thumbnail Image

นางสาวอารีรัตน์ คุณหงส์
เจ้าหน้าที่สถิติ

- วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม