ปรัชญา

“วิจัยเด่น เน้นบริการวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

นโยบาย

มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Q-GREEN University)

วิสัยทัศน์

สร้างเครือข่ายการวิจัยให้บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี ใช้วิถีภูมิปัญญา พัฒนาและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัย ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. สนับสนุนการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยให้มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล
4. เป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรการ

1. เร่งรัดการวิจัยให้มีมาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถการวิจัยในทุกองค์กร สร้างความร่วมมือวิจัยทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล
2. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน