คำสั่ง , ระเบียบ , ข้อบังคับ

อัพเดทล่าสุด : 25 มีนาคม 2567

คำสั่ง/การกำกับ

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2566
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัย-64.pdf
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้-64.pdf
 4. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้าที่ประจำสถาบันวิจัย.pdf
 5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน -63.pdf
 6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย.docx.pdf
 7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัย-63.pdf
 8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.pdf
 9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด-63.pdf
 10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ-63.pdf
 11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
 12. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก_OTOP
 13. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ-โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
 14. ตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด
 15. หลักเกณฑ์-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น
 16. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม-2563.pdf
 17. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม-2562.pdf
 18. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์2561
 19. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานวิจัย2561
 20. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ2561
 21. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
 22. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์ ๑๙ โครงการ
 23. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 24. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา2562
 25. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย2562
 26. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ2562

ระเบียบ

 • ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2567
 • ระเบียบ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2566
 • ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556
 • ระเบียบ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ พ.ศ. 2556
 • ระเบียบ มหาวิทยาลัยว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2556
 • ระเบียบ ว่าด้วย ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2553
 • ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนวิจัย-มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2553
 • ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณางานวิจัย พ.ศ. 2550
 • ประกาศ|ข้อบังคับ

 • ประกาศ อว. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2567
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนักฯ พ.ศ. 2564
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2552
 • ประกาศสภามหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง การยุบเลิกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ.2566
 • ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2564
 • ประกาศมหาวิทยาลัย-เรื่อง-แนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยฯ-2556.pdf
 • รายงานประจำปี

 • รายงานประจำปี 2563
 • รายงานประจำปี 2562
 • รายงานประจำปี 2561
 • รายงานประจำปี 2560
 • รายงานประจำปี 2559
 • รายงานประจำปี 2558
 • แผน

 • แผนประเมินความพึงพอใจ -2564.pdf
 • แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2564.pdf
 • แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
 • แผนการเงิน -2564.pdf
 • แผนกลยุทธ์-ปี-2564-ฉบับปรับปรุง.pdf
 • แผนยุทธศาสตร์ มรภ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 (ปรับปรุง11.pdf
 • แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563.pdf
 • แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562.pdf
 • แผนประเมินความพึงพอใจ -2563.pdf
 • แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2563.pdf
 • แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
 • แผนบริการวิชาการแก่สังคม-2563.pdf
 • แผนการเงิน -2563.pdf
 • แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2563
 • แผนพัฒนาบุคลากร 2562
 • แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2562
 • แผนการเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนา 2562
 • แผนบริการวิชาการแก่สังคม 2562
 • แผนบริการวิชาการแก่สังคม 2563
 • จุลสาร

 • ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
 • ปีที่ 6 ฉบับที่ 4
 • ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
 • ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
 • ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 4
 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 4
 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
 • ปีที่ 3 ฉบับที่ 4
 • ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
 • ความร่วมมือ

  1. MOU จัดทำข้อมูลระดับตำบล
  2. MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับ ทสจ.ร้อยเอ็ด
  3. MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับเทศบาลตำบลท่าม่วง
  4. MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับเทศบาลตำบลเกาะแก้ว
  5. MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับเทศบาลตำบลมะอึ
  6. MOU ด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกับมหาวิทยาลัยและสมาคมฯ
  7. MOU การส่งเสริมความเป็นพลเมืองเพื่อพัฒนาร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืนกับสถาบันปกเกล้า
  8. MOU ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
  9. MOU สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

  รายงาน/การดำเนินการ

 • รายงานผลพัฒนาชุมชนอ.ศิลปชัย.pdf
 • รายงานผลพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่อ.ประทีป.pdf
 • รายงานผลโครงการจัดรายงานประจำปี-สถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน-ประจำปี-2562.pdf
 • รายงานผลโครงการบริการวิชาการ-Mini_UKM 22.pdf
 • รายงานผลการดำเนินโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม.pdf
 • รายงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา.pdf
 • รายงานผลโครงการบริการวิชาการ-KM DAY.pdf
 • รายงานผลโครงการบริการวิชาการ-จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้.pdf
 • รายงานโครงการบริการวิชาการ-ส่งเสริมคุณภาพชีวิต.pdf
 • รายงานโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย (Thailand Research Expo 2020).pdf
 • รายงานผลโครงการจัดทำจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี.pdf
 • รายงานผลโครงการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น.pdf
 • รายงานผลโครงการจัดรายงานประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนา.pdf
 • รายงานผลโครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ-อพ.สธ..pdf
 • รายงานผลโครงการพัฒนานักวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน.pdf
 • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่าย KBO101
 • ผลการดำเนินงานการประชุมทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 • รายงานผลการดำเนินโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
 • รายงานผลการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
 • การติดตาม

 • ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ otop
 • โครงการสร้างป่า สร้างรายได้
 • การมีส่วนร่วม

 • ผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • หนังสือเชิญร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้