คู่มือ

อัพเดทล่าสุด : 25 มีนาคม 2567

พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

คู่มือบริหารการวิจัย

  1. คู่มือบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  2. คู่มือปฏิบัติ TRIUP ACT สำหรับนักวิจัย (ฉบับเต็ม)
  3. คู่มือปฏิบัติ TRIUP ACT สำหรับนักวิจัย (ฉบับย่อ)
  4. คู่มือปฏิบัติ TRIUP ACT สำหรับผู้รับทุน (ฉบับเต็ม)
  5. คู่มือปฏิบัติ TRIUP ACT สำหรับผู้รับทุน (ฉบับย่อ)

คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS

  • คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS - การรายงานผลลัพธ์ของงานวิจัยและนวัตกรรม สำหรับนักวิจัย (อัพเดตล่าสุด 8/06/2566)
  • คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS - การเสนอของบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ปี 2567 สำหรับนักวิจัย (อัพเดตล่าสุด 11/08/2565)
  • VDO ตัวอย่าง

  • VDO – การรายงานข้อมูลผลลัพธ์ (Outcome) ในระบบ NRIIS