ข่าวงานวิจัย/บทความ

 

หัวข้อ วันที่

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ2562

2018-11-27 34

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

2018-11-14 50

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ NRMS ประจำปีงบประมาณ 2562

2018-11-09 44

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2018-09-26 41

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย(สกว.)ในปีงบประมาณ2562 ใน 3 ประเภททุน

2018-05-23 63

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

2018-04-25 56

การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมและปฏิทินการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม2563

2017-12-18 143

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผงงานวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ

2017-06-21 55

ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย

2017-06-06 68

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยประจำปี2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย

2017-05-25 88

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

2017-05-19 46

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชมงคลสุรินทร์ วิชาการ ครั้งที่ 8"

2016-11-21 22

การเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2016-11-10 30

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

2016-10-27 18

เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1-2560

2016-10-27 36

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

2016-09-22 38

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร 80 ชั่วโมง

2016-09-19 16

ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4

2016-09-19 53

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 2 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2016-09-19 16

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6

2016-09-15 19

ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัยเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ สันตพล จินตนาการสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1

2016-09-14 26

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

2016-08-25 18

ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติครั้งที่ 2 ม.ราชภัฏนครราชสีมา

2015-04-16 14

ประกาศขยายเวลารับบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 35

2015-04-16 14