ข่าวกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

หัวข้อ วันที่

ดาวโหลด เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2024-04-05 09:53:45

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง จัดประชุมวางแผนการดำเนินจัดทำศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน

2024-04-01 18:59:00

กิจกรรมอบรมการจัดสรรผลประโยชน์ และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

2024-02-28 18:08:33

อบรมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยเว็บแอพลิเคชัน

2024-02-22 16:47:08

โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ การสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ด้านมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์

2024-02-19 14:23:10

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 2566

2023-07-24 11:51:37

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 24 มีนาคม 2566

2023-03-24 16:38:39

โครงการอบรมการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 16 ธันวาคม 2565

2023-02-10 22:12:24

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2566

2022-12-20 16:33:03

7 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือเรื่องการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์

2022-11-08 09:55:15

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุน ปีงบประมาณ 2565

2022-06-14 12:49:38

โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

2022-02-11 11:51:38

โครงการอบรมการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

2022-09-09 11:03:23

โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนเชิงพาณิชย์ วิทยากรโดยอาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์

2021-05-06 12:02:55

ประชุมออนไลน์เตรียมงานเกี่ยวกับการจัดโครงการพัฒนานักวิจัย

2021-05-05 17:00:16

โครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่

2021-05-05 16:55:21

ประชุมการจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาความร่วมมือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

2021-03-25 11:51:39

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรการประชุมปฏิบัติการสร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูลการวิจัย โครงการ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดโดยประยุกต์ใช้แนวทาง Thinking School

2021-03-19 11:49:05

ประสานงานดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

2021-02-19 15:46:17

โครงการปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

2021-02-05 08:43:03

ประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

2021-01-06 11:22:32

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งมอบความสุขด้วยการมอบเค้กและอวยพร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

2021-01-04 11:20:48

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่จัด กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

2020-12-24 15:06:53

ประชุมวางแผนกับทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

2020-12-23 11:01:32

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

2020-12-15 11:07:58

ลงพื้นที่ประสานงานติดต่อการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

2020-12-16 10:49:36

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ระดับดี

2020-12-10 10:45:42

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่น

2020-12-02 15:39:40

สถาบันวิจัยและพัฒนาแสดงความยินดีกับนางสาวพรทิวา สารจันทร์ ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2564 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2020-12-01 10:37:55

ประชุม​อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

2020-11-18 10:30:05

อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากร ในการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนปรางค์กู่

2020-11-17 10:19:27

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบแผนแนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ พ.ศ 2565

2020-11-12 15:09:08

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวทางการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

2020-11-04 15:06:14

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2562

2020-11-04 14:03:13

ฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ 1

2020-11-04 10:01:02

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้บริการวิชาการและติดตามการพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ แบบ project based learning

2020-11-04 16:58:12

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมเป็นเจ้าภาพร่วม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3

2020-11-04 14:54:27

ประชุม การทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565

2020-10-08 10:51:10

รับการประเมินประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินระดับดีมาก

2020-10-08 15:45:52

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดบูทในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ผลงานในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่

2020-10-08 10:43:17

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการ

2020-09-16 16:39:27

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2020-09-16 15:35:17

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2020-06-30 09:31:36

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 2

2020-06-29 15:29:42

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

2020-06-29 14:26:33

การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการบริหารจัดการขยะ รุ่นที่ 1 กลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าที่

2020-06-12 15:23:56

การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการบริหารจัดการขยะ รุ่นที่ 1

2020-06-24 11:20:03

โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดกาiทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 2

2020-06-24 10:44:11

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2020-06-19 10:07:26

ประชุมหารือการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน โครงการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

2020-06-17 11:59:13