ข่าวกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

หัวข้อ วันที่

โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนเชิงพาณิชย์ วิทยากรโดยอาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์

2021-05-06 12:02:55

ประชุมออนไลน์เตรียมงานเกี่ยวกับการจัดโครงการพัฒนานักวิจัย

2021-05-05 17:00:16

โครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่

2021-05-05 16:55:21

ประชุมการจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาความร่วมมือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

2021-03-25 11:51:39

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรการประชุมปฏิบัติการสร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูลการวิจัย โครงการ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดโดยประยุกต์ใช้แนวทาง Thinking School

2021-03-19 11:49:05

ประสานงานดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

2021-02-19 15:46:17

โครงการปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

2021-02-05 08:43:03

ประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

2021-01-06 11:22:32

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งมอบความสุขด้วยการมอบเค้กและอวยพร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

2021-01-04 11:20:48

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่จัด กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

2020-12-24 15:06:53

ประชุมวางแผนกับทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

2020-12-23 11:01:32

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

2020-12-15 11:07:58

ลงพื้นที่ประสานงานติดต่อการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

2020-12-16 10:49:36

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ระดับดี

2020-12-10 10:45:42

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่น

2020-12-02 15:39:40

สถาบันวิจัยและพัฒนาแสดงความยินดีกับนางสาวพรทิวา สารจันทร์ ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2564 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2020-12-01 10:37:55

ประชุม​อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

2020-11-18 10:30:05

อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากร ในการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนปรางค์กู่

2020-11-17 10:19:27

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบแผนแนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ พ.ศ 2565

2020-11-12 15:09:08

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวทางการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

2020-11-04 15:06:14

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2562

2020-11-04 14:03:13

ฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ 1

2020-11-04 10:01:02

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้บริการวิชาการและติดตามการพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ แบบ project based learning

2020-11-04 16:58:12

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมเป็นเจ้าภาพร่วม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3

2020-11-04 14:54:27

ประชุม การทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565

2020-10-08 10:51:10

รับการประเมินประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินระดับดีมาก

2020-10-08 15:45:52

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดบูทในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ผลงานในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่

2020-10-08 10:43:17

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการ

2020-09-16 16:39:27

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2020-09-16 15:35:17

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2020-06-30 09:31:36

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 2

2020-06-29 15:29:42

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

2020-06-29 14:26:33

การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการบริหารจัดการขยะ รุ่นที่ 1 กลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าที่

2020-06-12 15:23:56

การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการบริหารจัดการขยะ รุ่นที่ 1

2020-06-24 11:20:03

โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดกาiทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 2

2020-06-24 10:44:11

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2020-06-19 10:07:26

ประชุมหารือการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน โครงการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

2020-06-17 11:59:13

สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมออนไลน์ วางแผนการดำเนินงานสำรวจสถานประกอบการในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร

2020-05-27 09:51:16

ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

2020-05-27 13:49:03

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดทำหน้ากากผ้าฝ้ายพร้อมเจลทำความสะอาดมือ ในงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด

2020-03-06 15:45:04

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

2020-02-02 15:28:02