ข่าวหน้าเว็บ

หัวข้อ วันที่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องการอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน

2023-10-31 16:33:18 426

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

2023-10-19 10:13:43 41

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวแพลตฟอร์มการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค (Regional Innovation Business Platform Roadshow) ปี 2567 ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2023-10-19 10:10:54 31

ประกาศการรับสมัครนักวิจัยประเมินความพึงพอใจ

2023-06-30 09:41:28 296

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด จับมือ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ผลิตองค์ความรู้/สร้างงานวิจัย เพื่อขจัดความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน

2023-06-27 11:41:29 73

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ ปีงบประมาณ 2566

2023-06-22 09:34:31 215

เอกสารเผยแพร่ KM เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในโครงการ Re inventing University แบบ E-Book

2023-06-20 11:39:35 62

ปฏิทินการดำเนินการโครงการวิจัย งวดที่ 1 - 3 ประจำปีงบประมาณ 2566

2023-06-01 14:35:05 74

วช. จัดอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

2023-05-24 11:29:21 64

วช. เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เทคนิค การเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย

2023-02-24 09:42:28 137

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เพื่อเข้าอบรมและคัดเลือกเป็นอาสาสมัคร ในโครงการวิจัย “การเรียนรู้ กระบวนการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ”

2023-02-15 10:46:25 139

สกสว. ขอเชิญสัมมนาวิชาการ Education Journey Forum ครั้งที่ 6 และ 7 ผ่าน Facebook Live สกสว

2023-02-14 14:52:58 116

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม จดหมายข่าว วช. เพื่อการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2023-02-10 22:10:31 94

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการวิจัย "ผู้ประกอบย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ"

2023-01-18 11:34:58 330

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรทุนการวิจัย ผ่านกองทุนส่งเสริม ววน. ประจำปีงบประมาณ 2566

2022-11-10 10:26:15 357

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ

2022-02-18 17:49:56 533

โครงการอบรมการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ : กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมตามแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน.

2021-11-19 15:07:40 1076

การอบรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น (แบบออนไลน์)

2021-09-13 16:29:22 1026

สกสว. จัดแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบ ZOOM

2021-06-18 14:03:21 815

ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลด้านความหลายหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์

2020-12-09 16:16:43 831

สถาบันพระปกเกล้า สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ขอเผยแพร่รายงานโครงการวิจัยฯ

2020-12-09 16:09:42 789

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2020-12-09 16:06:51 775

วช.ประกาศสนับสนุนทุนวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

2020-12-09 16:03:06 719

ควอท. กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี2564

2020-11-24 16:33:55 780

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2563

2020-11-24 16:27:35 647

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วงโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ ๒

2020-11-03 16:20:06 700

สมาคมส่งเสริมการวิจัย-ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

2020-10-07 10:47:42 607

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง

2020-06-22 09:43:29 718

สถาบันคลังสมองของชาติ จัดหลักสูตรการกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตามกรอบแนวทาง COSO (ลงทะเบียนก่อน 17 สิงหาคม 2563)

2020-06-22 09:30:03 760

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2020-06-19 15:48:22 1171

วช. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

2020-04-23 15:29:37 846

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Advance Google App for Education

2020-03-05 14:52:12 749

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

2020-02-26 10:12:34 815

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยในคน

2020-02-26 10:04:44 685

ประกาศจริยะธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

2020-01-13 11:09:59 763

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2563

2020-01-02 13:26:15 820

ขอเชิญเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7

2019-12-23 14:28:11 688

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถณะบุคลากร

2019-12-18 15:01:29 685

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 22

2019-12-12 14:05:46 687

สกสว. เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2019-12-04 11:50:20 704

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการวิเคราะห์รหัสทางพันธุกรรม

2019-11-26 11:25:36 723

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงาน

2019-09-25 10:50:31 846

วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๓

2019-09-02 11:52:59 747

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ

2019-08-08 14:52:27 855

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

2019-06-28 12:22:33 903

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น21

2019-06-24 14:00:00 774

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติครั้งที่2

2019-06-24 13:26:40 770

เชิญชวนดาวโหลดMobileApplicationห้องสมุดกรีนดิจิทัล

2019-06-14 12:58:14 722

ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ2563สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

2019-06-14 12:56:03 863

จดหมายข่าวความร่วมมือ มรภ.-สกว.

2019-06-10 09:30:56 746