ข่าวหน้าเว็บ

หัวข้อ วันที่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์"

2018-12-27 48

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC2019

2018-12-26 40

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2562

2018-12-26 30

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร

2018-12-26 40

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

2018-12-20 39

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

2018-12-20 38

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

2018-12-20 41

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

2018-12-20 33

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1

2018-12-19 34

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

2018-12-19 38

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

2018-12-19 9

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2018-12-19 12

ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากและโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

2018-11-27 12

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 6

2018-11-22 17

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14

2018-11-20 11

ขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

2018-11-19 12

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 11

2018-11-14 10

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำงานวิจัย สิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนุบสนุนครั้งที่3

2018-11-09 10

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์2562

2018-11-07 24

การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในอุมฃดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุสาหกรรม

2018-11-07 10

ปฏิทิน การจัดส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (เป้าที่ 2 และ เป้าที่ 3) ปีงบประมาณ 2563

2018-10-24 29

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์

2018-10-16 11

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 3 พ.ศ.2562

2018-10-11 21

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย วิชาการ นวัตกรรม โครงการ

2018-10-11 19

ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการและวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารผลิตกรรมการเกษตร

2018-10-05 10

ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ 6

2018-10-05 10

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าววช.

2018-10-03 10

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล

2018-09-27 12

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13

2018-09-27 10

ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562วันที่2-6กุมภาพันธ์2562

2018-09-27 24

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Innovations for Street Food

2018-09-18 13

ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562

2018-09-18 11

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาThaiEdResearch

2018-09-12 10

ใบสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิดีเด่น

2018-08-31 22

ใบสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิดีเด่น

2018-08-31 21

ประชาสัมพนธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่้ 5

2018-08-28 13

ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13

2018-08-15 16

ประชาสัมพันธ์งานInnovation Fair 2018

2018-08-15 14

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิชาการ

2018-08-06 31

ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

2018-08-01 18

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติติดตามตามพรลิงค์ค้นความจริงโบราณสถานตุมปัง

2018-07-26 10

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายทางวิชาการ

2018-07-26 11

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

2018-07-26 18

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ครบ 20 ปี ราชภัฏร้อยเอ็ด

2018-07-26 10

ประชาสัมพันธ์เสนอโครงการวิจัย

2018-07-04 23

ประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่านMulti Mentoring System

2018-07-04 16

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลTCIกลุ่ม1

2018-07-04 22

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมในการประชุมนานาชาติ

2018-07-04 15

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ

2018-06-25 12

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5

2018-06-19 21