ความร่วมมือ

 1. MOU จัดทำข้อมูลระดับตำบล
 2. MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับ ทสจ.ร้อยเอ็ด
 3. MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับเทศบาลตำบลท่าม่วง
 4. MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับเทศบาลตำบลเกาะแก้ว
 5. MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับเทศบาลตำบลมะอึ
 6. MOU ด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกับมหาวิทยาลัยและสมาคมฯ
 7. MOU การส่งเสริมความเป็นพลเมืองเพื่อพัฒนาร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืนกับสถาบันปกเกล้า
 8. MOU ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
 9. MOU สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

จุลสาร

 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 4
 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
 • ปีที่ 3 ฉบับที่ 4
 • ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
 • แผน

 • แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2563
 • แผนพัฒนาบุคลากร
 • แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2562
 • แผนการเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนา 2562
 • แผนบริการวิชาการแก่สังคม 2562
 • แผนบริการวิชาการแก่สังคม 2563
 • คำสั่ง/การกำกับ

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก_OTOP
  3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ-โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
  4. ตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด
  5. หลักเกณฑ์-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น
  6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์2561
  7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานวิจัย2561
  8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ2561
  9. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
  10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์ ๑๙ โครงการ
  11. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  12. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา2562
  13. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย2562
  14. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ2562

  การติดตาม

 • ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ otop
 • โครงการสร้างป่า สร้างรายได้
 • การมีส่วนร่วม

 • ผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • หนังสือเชิญร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
 • รายงาน/การดำเนินการ

 • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่าย KBO101
 • ผลการดำเนินงานการประชุมทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 • รายงานผลการดำเนินโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
 • รายงานผลการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
 • ข่าวงานวิจัย/บทความ

  มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2564

  2020-06-24 09:36:40

  กระทรวง อว. เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19

  2020-04-23 15:43:08

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ ปีที่2 ฉบับที่2

  2020-04-23 15:39:30

  ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

  2020-02-06 10:14:22

  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๒

  2020-01-16 09:59:06

  ผู้บริหารสถาบัน


  อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์์
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์


  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

  Follow Me

  Proceedings The 3rd Roi Et Rajabhat University National and International Conference on Education and Technology Research
  (RERU ICET III) : Innovative Local Development