ข่าวประชาสัมพันธ์

2019-08-08 14:52:27
12

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ

2019-06-28 12:22:33
65

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

2019-06-24 14:00:00
36

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น21

2019-06-24 13:26:40
39

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติครั้งที่2

2019-06-14 12:58:14
23

เชิญชวนดาวโหลดMobileApplicationห้องสมุดกรีนดิจิทัล

2019-06-14 12:56:03
44

ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ2563สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

2019-06-10 09:30:56
19

จดหมายข่าวความร่วมมือ มรภ.-สกว.

2019-06-07 09:24:30
44

ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรม

2019-06-07 09:23:14
19

ประชาสัมพันธ์งานสัมนา เส้นทางนวัตกรรมอุดมศึกษาสู่ความยั่งยืน

2019-06-06 09:51:47
53

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ

คำสั่ง/การกำกับ

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก_OTOP
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ-โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
 4. ตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด
 5. หลักเกณฑ์-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น
 6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานวิจัย

การติดตาม

 • ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ otop
 • โครงการสร้างป่า สร้างรายได้
 • การมีส่วนร่วม

 • ผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • หนังสือเชิญร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
 • ข่าวงานวิจัย/บทความ

  เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ2562

  2018-11-27 54

  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

  2018-11-14 73

  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ NRMS ประจำปีงบประมาณ 2562

  2018-11-09 61

  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  2018-09-26 57

  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย(สกว.)ในปีงบประมาณ2562 ใน 3 ประเภททุน

  2018-05-23 83

  ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

  2018-04-25 80

  การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมและปฏิทินการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม2563

  2017-12-18 162

  ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผงงานวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ

  2017-06-21 70

  ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย

  2017-06-06 88

  การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยประจำปี2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย

  2017-05-25 105

  ผู้บริหารสถาบัน


  อาจารย์ ดร.การุณ พงษ์ศาสตร์
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์


  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

  Follow Me

  Proceedings The 3rd Roi Et Rajabhat University National and International Conference on Education and Technology Research
  (RERU ICET III) : Innovative Local Development