ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวงานวิจัย/บทความ

สายตรงผู้บริหาร

     

ผศ.ดร.กชพร นำพาผล

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ

     

ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์

ผู้อำนวยการสถาบันฯ

     

ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง

รองผู้อำนวยการสถาบันฯ

อพ.สธ.

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ระยะ 5 ปีที่หก ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

ฐานข้อมูลงานวิจัย

View More

นักวิจัย

View More

รายงานประจำปี

View More