ข่าวประชาสัมพันธ์

2019-06-14 12:58:14
1

เชิญชวนดาวโหลดMobileApplicationห้องสมุดกรีนดิจิทัล

2019-06-14 12:56:03
3

ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ2563สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

2019-06-10 09:30:56
3

จดหมายข่าวความร่วมมือ มรภ.-สกว.

2019-06-07 09:24:30
8

ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรม

2019-06-07 09:23:14
4

ประชาสัมพันธ์งานสัมนา เส้นทางนวัตกรรมอุดมศึกษาสู่ความยั่งยืน

2019-06-06 09:51:47
9

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ

2019-06-06 09:50:58
3

ขอเชิญร่วมสัมนาวิชาการ

2019-06-06 09:49:39
4

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคม

2019-06-06 09:48:32
5

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย

2019-06-06 09:46:26
8

ขอให้เสนอโครงการวิจัย

รายงานโครงการ

 1. โครงการอนุรักทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • กิจกรรมที่ 1
  • กิจกรรมที่ 2
  • กิจกรรมที่ 3
 2. 66666666
 3. 66666666

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

 1. 111111
 2. 222222
 3. 333333
รายงานโครงการรายงานโครงการรายงานโครงการ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ

ข่าวงานวิจัย/บทความ

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ2562

2018-11-27 54

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

2018-11-14 73

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ NRMS ประจำปีงบประมาณ 2562

2018-11-09 61

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2018-09-26 57

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย(สกว.)ในปีงบประมาณ2562 ใน 3 ประเภททุน

2018-05-23 83

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

2018-04-25 80

การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมและปฏิทินการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม2563

2017-12-18 162

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผงงานวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ

2017-06-21 70

ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย

2017-06-06 88

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยประจำปี2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย

2017-05-25 105

ผู้บริหารสถาบัน


อาจารย์ ดร.การุณ พงษ์ศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Follow Me