ข่าวงานวิจัย/บทความ

 

หัวข้อ วันที่

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ NRIIS

2021-09-13 16:29:22

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI Manager) ด้านชุมชนและพื้นที่

2021-07-27 15:15:50

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย สนองพระราชดำริ (อพ.สธ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564

2021-07-23 10:09:37

ขอเชิญส่งข้อเสนอ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์

2021-07-06 10:00:34

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณกลุ่ม Fundamental Fund พ.ศ.2565 และแบบฟอร์มแตกตัวคูณสำหรับหน่วยงาน

2020-12-30 20:14:10

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจำปี 2564

2020-12-14 15:24:00

มรภ.กำแพงเพชร ขอเชิญส่งบทความวิชาการ วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในสักทอง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี TCI กลุ่มที่ 2

2020-12-14 15:18:48

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์

2020-12-14 15:15:00

มรภ.นครปฐม ขอเชิญร่วมส่งบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

2020-12-09 16:22:26

มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

2020-12-09 16:19:47

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2

2020-12-09 16:13:13

วช.ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2564

2020-12-09 16:11:00

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๔

2020-11-06 10:27:39

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่6

2020-10-07 10:52:24

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2564

2020-06-24 09:36:40

กระทรวง อว. เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19

2020-04-23 15:43:08

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ ปีที่2 ฉบับที่2

2020-04-23 15:39:30

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

2020-02-06 10:14:22

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๒

2020-01-16 09:59:06

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

2020-01-10 09:48:45

ขอเชิญส่งบทคัดย่อ,บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 9th ICADA 2020-SSIS

2019-12-23 14:41:22

วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2019-12-12 09:51:38

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม spss

2019-03-11

แบบฟอร์มใบตัดยอดโครงการวิจัย

2018-12-27

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์"

2018-12-27

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC2019

2018-12-26

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2562

2018-12-26

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร

2018-12-26

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

2018-12-20

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

2018-12-20

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

2018-12-20

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

2018-12-20

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2018-12-20

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1

2018-12-19

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

2018-12-19

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

2018-12-19

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2018-12-19

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ2562

2018-11-27

ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากและโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

2018-11-27

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 6

2018-11-22

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14

2018-11-20

ขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

2018-11-19

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

2018-11-14

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 11

2018-11-14

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำงานวิจัย สิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนุบสนุนครั้งที่3

2018-11-09

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ NRMS ประจำปีงบประมาณ 2562

2018-11-09

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์2562

2018-11-07

การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในอุมฃดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุสาหกรรม

2018-11-07

ปฏิทิน การจัดส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (เป้าที่ 2 และ เป้าที่ 3) ปีงบประมาณ 2563

2018-10-24

ฟอร์มเสนอการวิจัย-63(Full Proposal)

2018-10-16